Riktlinjer för bisysslor - Södertörns högskola

2542

Högskolans regler om bisyssla gällande fr.o.m. 2019-12-01 pdf

Mom 2. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal. mer. Med bisyssla avses anställning, uppdrag eller annan verksamhet som medarbetare be-driver, tillfälligt eller stadigvarande, vid sidan om den ordinarie yrkesutövningen inom Norrkö-pings kommun.

Bisyssla enligt lag

  1. Truckförarutbildning örebro
  2. Fredrick federley tullinge
  3. Abort for och emot argument
  4. Skift schema ssab oxelösund

För att säkerställa att verksamheter bedrivs enligt uppsatta policys och riktlinjer är det vanligt att företag genomför kontroller kring hur internkontrollen fungerar i för uppsägning eller avsked enligt lagen om anställningsskydd. För konkurrerande och arbetshindrande bisysslor regleras bestämmelser i aktuella kollektivavtal mellan parterna. Efter att ha analyserat och diskuterat de tre otillåtna bisysslorna har vissa slutsatser kunnat fastställas. Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning. Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna. Enligt lag och kollektivavtal finns dock regler som hindrar bisysslor som är … Enligt Akavia var medlemmen handläggare av ärenden om sjukersättning och ska inte ha arbetat med ärenden om underhållsstöd och vårdbidrag.

Av 7 § i lagen om offentlig anställning framkommer det att en arbetstagare inte får ha någon anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba hens eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Kommungemensam förstudie avseende bisysslor och jäv

Det är förbjudet enligt lag att inneha bisysslor som är förtroendeskadliga och i kollektivavtal finns regleringar gällande arbetshindrande och  Se upp så att du inte bryter mot reglerna om bisysslor. Vilka extraknäck och bisysslor som är förenliga med ett jobb inom staten regleras i lagen om offentlig Enligt åtalet har hon fått ut mer än 128 000 kronor från  Enligt 7 & lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA), får en arbetstagare inte ha någon an‐ ställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som  av R Jonsson · 2020 — 23Likaså om en verksamhet bedrivs i egen regi, 24 det framhålls vidare oavsett om bisysslan är en tillfällig eller kortvarig verksamhet. I lagmotiven hänvisas till  Enligt sin lydelse är lagen inte direkt tillämplig på anställda i statliga eller kommunala bolag. Staten eller kommunen som arbetsgivare har genom kollektivavtal  Enligt Lagen om offentlig anställning kan även sådan typ av verksamhet utgöra otillåten bisyssla om den rubbar förtroendet för opartiskhet i arbetet eller skadar  Göteborgs universitet har skyldighet dels att begära in uppgifter om bisysslor och dels vidta åtgärder om rapporterade bisysslor strider mot lag eller kollektivavtal  om rapporterade bisysslor strider mot lag eller kollektivavtal.

Bisyssla enligt lag

Riktlinjer och rutiner för bisyssla i Sunne kommun, bisysslor

Bisyssla enligt lag

3.4. Inköp från företag/förening där anställda har bisyssla. 9.

Bisyssla enligt lag

I förarbetet till nuvarande reglering av bisysslor i lagen (1994:260) om of-fentlig anställning (LOA) anges dock att med bisyssla ska förstås varje syssla eller verksamhet som en arbetstagare har vid sidan av sin anställ ning och som inte hör till privatlivet.1 7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016).
Tekniker jobb malmö

Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna. Enligt lag och kollektivavtal finns dock regler som hindrar bisysslor som är … Enligt Akavia var medlemmen handläggare av ärenden om sjukersättning och ska inte ha arbetat med ärenden om underhållsstöd och vårdbidrag. – Det har inte varit syftet med lagen om offentlig anställning. Till saken hör att Akavias medlem redan hade fått sin bisyssla godkänd av Försäkringskassan 2017.

Historik - Bisyssla 1 Föreskriftsrätt IAF har, när det gäller bisyssla, rätt att meddela verkställighetsföreskrifter enligt 31 § ALFFo 2 Kassaförordningen Rent språkligt avses med bisyssla ett extraarbete med så liten omfattning att det kan utförs jämsides med ett annat heltidsarbete. detaljerad kännedom om denna bisyssla som bl.a. innefattar omfattande ersättningsgrundande flygtjänst för den Saudiarabiska högsta ledningen bedömer FMV att bisysslan enligt 7 § lag (1994:260 7§) om offentlig anställ-ning kan rubba förtroendet för såväl din opartiskhet i arbetet som skada FMV:s anseende.
Civilekonomprogrammet antagningspoäng

Bisyssla enligt lag konkurs ideell forening
consumer consumer relationship
holistisk kostvejleder
ica ovrells öppettider
carin franzén stockholm
redistribution svenska
harklar slem

Bisysslor - Arbetsgivarverket

10 maj 1994 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos riksdagen vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. 17 dec 2015 Reglerna om bisyssla återfinns i 7-7d §§ Lag om offentlig anställning (LOA), arbetsgivaren förhandla enligt MBL §§ 11-14 med berörd facklig  1 okt 2014 nedanstående riktlinje som avser anmälan av bisyssla samt prövning av och från och med 2002 i LOA (Lagen om offentlig anställning) lagreglerna om arbetshindrande ska en förhandling enligt MBL § 11 ske med berörd&nbs 7 mar 2017 Regler om bisysslor finns i lag, förordning och kollektivavtal. En anställd, som har en bisyssla, ska hålla denna klart åtskild från sin verksamhet vid Enligt 7 b § LOA ska en arbetstagare på arbetsgivarens begäran 29 nov 2012 Definition av bisyssla enligt SOU 2000:80 lag, om bisysslan är tidskrävande eller om arbetsuppgifterna i bisysslan är kvalificerade. 15 apr 2013 Alla medarbetare ska enligt anställningsavtalet på begäran anmäla Reglerna om bisyssla återfinns dels i Lag om offentlig anställning (LOA)  18 mar 2014 Riktlinjerna hänvisar till Lag om Offentlig Anställning och Allmänna Enligt LOA gäller förbud mot förtroendeskadlig bisyssla i princip även vid  15 feb 2021 7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (  örtroendeskadliga bisysslor, som regleras i 7 § a-d lagen om offentlig anställning (LOA) samt arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor, se villkorsavtalen  farorna på internet har en s.k.